Logo fra Jonathan Gormsens hjemmeside, hvor han tilbyder wordpress hjælp og hjemmesider til en fair og ordentlig pris.

Handels – og leveringsbetingelser

Anvendelse Pkt. 1

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Jonathan Gormsen ApS, CVR-nummer 42628379

Aftalegrundlag Pkt. 2

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Jonathan Gormsen ApS’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og                    levering af produkter og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Produkter og ydelser Pkt.3 

3.1 Produkter. Produkter, som Jonathan Gormsen ApS sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Hvis kunden har sendt materiale som er ulovligt, for eksempel billeder som kunden ikke har rettighederne til, er Jonathan Gormsen ApS ikke ansvarlig herfor. Ligeledes er Jonathan Gormsen ApS ikke ansvarlig for webdesign og funktionaliteter som bliver udarbejdet efter kundens ønsker, og som evt. viser sig at krænke en anden virksomheds digitale løsning.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ydelser udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen

Pris og betaling Pkt. 4

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Jonathan Gormsen ApSs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Jonathan Gormsen ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Forsinket betaling Pkt. 5 

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Jonathan Gormsen ApS er uden ansvar for, har Jonathan Gormsen ApS ret til rente af det forfaldne beløb på 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100 kr.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Jonathan Gormsen ApS, har Jonathan Gormsen ApS ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (I) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser Pkt. 6

6.1 Tilbud. Jonathan Gormsen ApS tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Jonathan Gormsen ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Jonathan Gormsen ApS, medmindre Jonathan Gormsen ApS meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og/eller tilknyttede ydelser til Jonathan Gormsen ApS skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. Jonathan Gormsen ApS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Jonathan Gormsen ApS.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden Jonathan Gormsen ApS’ skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Jonathan Gormsen ApS’ bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Jonathan Gormsen ApS skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Immaterielle rettigheder Pkt. 7

7.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Jonathan Gormsen ApS indtil kunden har betalt. Ved betalingen tilhører den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder kunden.

Fortrolighed Pkt. 8 

8.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Jonathan Gormsen ApS’ erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

8.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 8.1, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

Link Pkt. 9 

9.1 Link. Ved bekræftelse af en aftale mellem Jonathan Gormsen ApS og kunden, giver kunden samtidig Jonathan Gormsen ApS lov til at tilføje følgende i bunden af kundes hjemmeside: Webdesign af: Jonathan Gormsen.

Fortrydelsesret Pkt. 10 

10.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem Jonathan Gormsen ApS og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret.

10.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem Jonathan Gormsen ApS og kunden, er kunden forpligtet til at betale det antal timer Jonathan Gormsen ApS har brugt på udarbejdelse af produktet/ydelsen, dog mindst 50% af den aftalte pris. Kunden kan altid få dokumenteret det timetal der er blevet brugt på opgaven, hvorfor fastsættelse af timeantallet ikke er til diskussion.

Endeligt produkt/ydelse Pkt. 11

11.1 Gennemgang af siden. Ved levering af produkter/ydelser, skal kunden kigge disse igennem, og straks meddele Jonathan Gormsen ApS, hvis der er mangler eller fejl. Hvis dette ikke meddeles til Jonathan Gormsen ApS inden 14 dage efter leveringsdatoen, er Jonathan Gormsen ApS ikke forpligtet til at udbede disse fejl/mangler.

Cookie – og privatlivspolitik Pkt. 12

Jonathan Gormsen ApS benytter Cookies. Jonathan Gormsen ApSs privatlivspolitik findes her, og ved indgåelse af samarbjede er kunden indforstået med denne politik

Logo fra Jonathan Gormsens hjemmeside, hvor han tilbyder wordpress hjælp og hjemmesider til en fair og ordentlig pris.
Hvad kan jeg hjælpe dig med 👋

Jeg svarer normalt inden for 1 time.

Har du spørgsmål
eller brug for hjælp?
Har du prøvet min prisberegner?
Udregn prisen på din nye hjemmesider på få minutter.